ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ระเบียบการขอใช้ค่ายบริการลูกเพื่อจัดกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ

     

ระเบียบการใช้ค่ายบริการลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
ณ  ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี       ประจำปีการศึกษา 2554

        

   เพื่อให้ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สามารถดำเนินงานและจัดการพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเปิดโอกาสทางเลือกให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ของค่ายบริการแห่งนี้       เพื่อการฝึกอบรมบ่มนิสัยเยาวชนลูกเสือไทย ได้มีการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคมชุมชนส่วนรวม มีความเสียสละ รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น      สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ      ค่ายบริการแห่งนี้ มุ่งเน้นการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของลูกเสือไทย ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จึงเห็นควรกำหนดระเบียบไว้โดย่อดังนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบค่ายบริการลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี" ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
            3.1 "ค่ายลูกเสือ" หมายถึง ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
            3.2 "ผู้อำนวยการค่าย" หมายถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
            3.3 "รองผู้อำนวยการค่าย" หมายถึง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่าย
            3.4 "ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ" หมายถึง ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ ลส.13 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ
            3.5 "รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ" หมายถึงผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ ลส.13 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ
            3.6 "ผู้กำกับกองลูกเสือ" หมายถึง ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ ลส.13 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ
            3.7 "รองผู้กำกับกองลูกเสือ" หมายถึงผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ ลส.13 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ
            3.8 "วิทยากรประจำค่ายลูกเสือ" หมายถึง ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำค่ายลูกเสือ
            3.9 "วิทยากรที่ปรึกษา" หมายถึง ผู้ที่ผู้อำนวยการค่าย มีหนังสือแต่งตั้งเชิญให้เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
          3.10 "หัวหน้างานค่ายบริการ" หมายถึง หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ให้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ และข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
          3.11 "ลูกเสือ" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นตามหลักสูตรข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ  ในข้อนี้ให้หมายความรวมถึง เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ หรือกลุ่มเยาวชนที่มีองค์กร/หน่วยงานสังกัดตามกฎหมาย
          3.12 "พี่เลี้ยงลูกเสือ" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุลราชธานี และได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ ตามแต่วาระและปีการศึกษา เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นี้ เป็นต้นไป

หมวดที่ 2
การขอใช้ค่ายบริการ

ข้อ 5 การขออนุญาตใช้ค่ายบริการ 
          5.1 สถานศึกษาใด ประสงค์ที่จะขอใช้ค่ายบริการเพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ ให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ ให้ทำหน้งสือจากหน่วยงานในสังกัดยื่น เสนอขอใช้ค่ายบริการต่อผู้อำนวยการค่าย เมื่อได้รับการอนุญาตจึงมีสิทธินำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าดำเนินกิจกรรมภายใน
ค่ายได้
          5.2 การจองค่ายบริการ ที่กำหนดวันเวลาในตารางไว้แล้วจะมีผลสมบูรณ์และรับรองว่า สถานศึกษานั้นมีสิทธิในการใช้ค่ายบริการนี้ถูกต้องคือ
                 5.2.1 มีหนังสือแจ้งยืนยันการขอใช้ค่ายบริการลูกเสือ และได้ผ่านการอนุญาตจากผู้อำนวยการค่ายลูกเสือแล้ว
                 5.2.2 มีกำหนดวันเวลาดำเนินกิจกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และได้ผ่านการอนุญาต มาตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว
                 5.2.3 ได้ชำระเงินค่ามัดจำการจองเพื่อขอใช้ค่ายบริการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อัตรา 1,000 บาท/รุ่น  การชำระเงินค่ามัดจำการจองค่ายบริการสามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ชื่อบัญชี  "งานค่ายลูกเสือ วษท.อบ."  บัญชีเลขที่ 452-0-22234-6  
สถานศึกษาที่โอนเงินค่ามัดจำการจองค่ายบริการเข้าบัญชีแล้ว โปรดสำเนาเอกสารแล้วส่ง Fax. 0-4534-4292 หรือสแกนหลักฐานการโอนแล้วแนบ
ไฟล์ส่งมาทางอีเมล์ e-mail : kruwasan@gmail.com   จะถือว่าการจองนั้นสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนำลูกเสือเข้าค่ายบริการตามกำหนดวันเวลา
ที่แจ้งไว้ได้  ส่วนการคืนเงินค่ามัดจำการจองค่ายบริการ จะคืนให้แก่ผู้จองค่ายไว้แล้ว ในกรณีต่อไปนี้
                           (1) นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าใช้บริการค่ายและดำเนินกิจกรรมฯ ตามกำหนดวันเวลาที่จองไว้
                           (2) มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถนำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าใช้บริการค่ายได้ตามกำหนดวันเวลาที่จองไว้ โดยได้แจ้งเหตุเพื่อ
ขอเลื่อนกำหนดวันเวลาแล้ว แต่ทางค่ายบริการไม่สามารถจัดตารางลงวันเวลาดำเนินกิจกรรมให้ได้ เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการจองใช้ค่ายบริการไป
ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งให้ทางค่ายได้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน ของกำหนดวันเวลาที่จองหรือเลื่อนไว้เดิม
                           ทางค่ายบริการ มีสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามัดจำการจองค่ายบริการ กรณีที่ผู้จองค่ายบริการไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.2.3(1)หรือ(2)
          5.3 การชำระค่าธรรมเนียม
                 5.3.1 ค่าธรรมเนียมเข้าค่ายบริการ ให้คืดอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ ผู้กำกับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือและลูกเสือ ให้ชำระไว้ดังนี้
                          (1)  หลักสูตรก่ารฝึกอบรม 1 คืน  2 วัน   อัตราคนละ  150 บาท (มีอาหาร-น้ำดื่ม บริการ  4 มื้อ)  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก
                          (2)  หลักสูตรก่ารฝึกอบรม    2 คืน 3 วัน   อัตราคนละ  250 บาท (มีอาหาร-น้ำดื่ม บริการ  7 มื้อ)  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก
                5.3.2 การชำระค่าธรรมเนียมเข้าค่ายบริการ ให้ชำระที่ งานการเงินค่ายบริการ ตามจำนวนลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าค่ายบริการ

หมวดที่ 3
ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการใช้ค่ายบริการ


ข้อ 6 ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้กำกับลูกเสือ วิทยากร พี่เลี้ยงลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี ต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้
          6.1  กฎข้อบังคับสำหรับผู้กำกับลูกเสือ วิทยากร พี่เลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี 
                 6.1.1 ห้ามนำเครื่องดื่ม ของมึนเมาทุกประเภทเข้ามาในบริเวณที่เป็นเขตพื้นที่ค่ายลูกเสือฯ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท
                 6.1.2 ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่เป็นเขตพื้นที่ค่ายลูกเสือฯ  หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
                 6.1.3 ห้ามพกพาอาวุธ สิ่งของมีคม หรือวัตถุใดๆ ที่อาจทำอันตรายแก่ผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
                 6.1.4 ห้ามเข้า-ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่ค่ายลูกเสือฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ หรือผู้อำนวยการฝึก
          6.2 ข้อห้ามเฉพาะ  เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดอันเกิดจากลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองในทุกกรณี มีดังนี้
                 6.2.1 ห้ามบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ปกครองลูกเสือ-เนตรนารี เข้าไปในเขตพื้นที่ค่ายลูกเสือโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลค่ายฯ
                 6.2.2 ห้ามขับขี่ยวดยานพาหนะภายในบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ค่ายลูกเสือ เว้นแต่ยานพาหนะของค่ายบริการ ที่ใช้
เพื่อความจำเป็นในการขนส่งและบริการผู้เข้าค่ายลูกเสือ
                 6.2.3 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจกสิ่งของหรือสินค้าใดๆ ในพื้นที่ค่ายและโดยรอบค่ายลูกเสือ หรือในพื้นที่ที่กำหนดไว้เฉพาะ
ข้อ 7 การบังคับใช้ระเบียบนี้
          7.1 ให้รองผู้อำนวยการค่าย หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่าย หรือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี   บังคับใช้กฎ กติกา ข้อบังคับ ตามระเบียบนี้ 
          7.2 ให้หัวหน้างานค่ายบริการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในค่ายลูกเสือ ให้เป็นไปตามกระบวนการ หลักการตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ และต้องเป็นไปข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 โดยเคร่งครัด  

          ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นี้ เป็นต้นไป

          ประกาศ  ณ   วันที่        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2554

 

                                                                                                                                       (นายเมธา  เหิรเมฆ) 
                                                                                                      ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
                                                                                                                                  22  พฤศจิกายน 2554

 

 

 
ค่ายบริการ ว.เกษตร

ค่ายบริการลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปี 53 article
Open CampScout TodayCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................