ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ article

 

งานค่ายบริการลูกเสือ-เนตรนารี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรม "การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา"
ให้กับสถานศึกษาทั่วไปโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับ
ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกา
ของสังคมและชุมชนส่วนรวม เน้นการฝึกลักษณะผู้นำ และผู้ตามที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การฝึกอบรมจะเป็นไปตามแบบธรรมเนียม
ของลูกเสือ-เนตรนารี และตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551

 

                                                                                   ตารางกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
                                                                      ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554
                                                                             ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี เวลา น. กิจกรรม หมายเหตุ
วันแรก

 05.00  

 -ผู้กำกับลูกเสือ, วิทยากร,  พี่เลี้ยงลูกเสือ,  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญทุกคนพร้อมกันที่จุดปล่อยตัวเดินทางไกล  วิทยากรอยู่ประจำจุด
  06.00  -กิจกรรมที่ 1 ลูกเสือ,เนตรนารีสามัญหมู่แรก เริ่มต้นเดินทางไกล (หมู่ต่อไปปล่อยตัวทุกๆ 5-10 นาที)  
  07.00  -เวลาเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
  08.00  -เวลาเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
  09.00  -หมู่แรกเดินทางไกล ถึงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือรายงานตัวเข้าค่ายฯ  
  10.00  -เวลารับรายงานตัวเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ     
  11.00  -กิจกรรมที่ 2 ลอดปากเสือ   (30 นาที)   ซักซ้อมพิธีเปิด(10 นาที)  พิธีเปิดกิจกรรมฯ(20 นาที)  วิทยากรประจำค่ายฯ
  12.00  -รับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00  -กิจกรรมที่  3  เกมส์/กีฬาพื้นบ้านของไทย  
  14.00  -กิจกรรมที่  4  ทดสอบทักษะพื้นฐานทางลูกเสือ(เงื่อนเชือก)  
  15.00  -กิจกรรมที่  5  ทดสอบทักษะพื้นฐานทางลูกเสือ(ระเบียบแถว1, ระเบียบแถว2)  วิทยากรพี่เลี้ยงฯ
 

16.00

 -กิจกรรมที่  6  ทดสอบกำลังใจ/ผจญภัย(20-22 ฐาน)  พิธีกรประจำวัน
  17.00  -ประชุมผู้กำกับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ วิทยากรสนับสนุน (เวลาปฏิบัติภารกิจส่วนตัวของลูกเสือ-เนตรนารี)  
  18.00  -หมู่บริการ 3 คน/แต่งเครื่องแบบเต็ม/ชักธงชาติลงจากยอดเสา   และรับประทานอาหารเย็น  
  19.00  -กิจกรรมที่  7 พิธีชุมนุมรอบกองไฟ  วิทยากรประจำค่ายฯ
  20.00  -กิจกรรมที่  7(ต่อ) เวลาพิธีชุมนุมรอบกองไฟ  
  21.00  -พิธีกรประจำวันนัดหมายลูกเสือ-เนตรนารี สวดมนต์  ดับไฟ นอน  
     หมายเหตุ   กำหนดเวลา/กิจรรมวันแรก อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา  
วันที่สอง 05.00  -กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  06.00  -ภารกิจส่วนตัวของลูกเสือ-เนตรนารี  
  07.00  -รับประทานอาหารเช้า(30 นาที)  ตั้งแถวรอรับการตรวจเยี่ยมค่ายพักฯ ในเวลา 07.30 น  
  08.00  -เปิดประชุมกองรอบเสาธง(30 นาที)  กิจกรรมที่ 9 นันทนาการ/เกมส์กับสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 3  
  09.00  -กิจกรรมที่ 10 ลูกเสือทำดีมีอาชีพเสริมรายได้  
  10.00  -กิจกรรมที่ 11 บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณชุมชน  
  11.00  -พิธีปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา  
  12.00  -แยกย้ายกลับที่ตั้งเดิม  
     หมายเหตุ   กำหนดเวลา/กิจรรมวันที่สอง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือวิสามัญ

ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ article
ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................