ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ article

 งานค่ายบริการลูกเสือ-เนตรนารี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรม "การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา"
ให้กับสถานศึกษาทั่วไปโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับ
ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
รู้จักเคารพกฎ
กติกาของสังคมและชุมชนส่วนรวม เน้นการฝึกลักษณะผู้นำ และผู้ตามที่ดี

ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
การฝึกอบรมจะเป็นไปตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารี
และตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551

                                                                              ตารางกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 
                                                                   ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554
                                                                         ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี เวลา น. กิจกรรม หมายเหตุ
วันแรก

 05.00  

 -ผู้กำกับลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญทุกคนพร้อมกันที่จุดปล่อยตัวเดินทางไกล  วิทยากรอยู่ประจำจุด
  06.00  -กิจกรรมที่ 1 ลูกเสือ,เนตรนารีวิสามัญหมู่แรก เริ่มต้นเดินทางไกล  
  07.00  -เวลาเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  
  08.00  -เวลาเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  
  09.00  -หมู่แรกเดินทางไกล ถึงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือรายงานตัวเข้าค่ายฯ  
  10.00  -เวลารับรายงานตัวเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ     
  11.00  -กิจกรรมที่ 2 ลอดปากเสือ  วิทยากรประจำค่ายฯ
  12.00  -รับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00  -สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 และ 2  (30 นาที)  ซักซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมฯ  
  14.00  -พิธีเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม(30 นาที)  เปิดประชุมกอง(30 นาที)  
  15.00  -กิจกรรมที่ 3 นันทนาการ/เกมส์กับสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 1  วิทยากรพี่เลี้ยงฯ
 

16.00

 -กิจกรรมที่ 4 ตกแต่งค่ายพักแรม (นัดหมายหมู่บริการ 3 คน ชักธงชาติลงจากยอดเสา)  พิธีกรประจำวัน
  17.00  -ประชุมผู้กำกับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ วิทยากรสนับสนุน (ภารกิจส่วนตัวของลูกเสือฯ)  
  18.00  -หมู่บริการ 3 คน/แต่งเครื่องแบบเต็ม/ชักธงชาติลงจากยอดเสา   และรับประทานอาหารเย็น  
  19.00  -กิจกรรมที่  5 พิธีสำรวจตนเองและประดับแถบสามสี  วิทยากรประจำค่ายฯ
  20.00  -กิจกรรมที่  5(ต่อ) เวลากิจกรรม พิธีสำรวจตนเองและประดับแถบสามสี  
  21.00  -นัดหมาย สวดมนต์  ดับไฟ นอน  
     หมายเหตุ   กำหนดเวลา/กิจรรมวันแรกปรับเปลี่ยนได้  
วันที่สอง 05.00  -กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  06.00  -ภารกิจส่วนตัวของลูกเสือ-เนตรนารี  
  07.00  -รับประทานอาหารเช้า(30 นาที)       กิจกรรมที่ 7 07.30 น.-การตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม   
  08.00  -เปิดประชุมกองรอบเสาธง(30 นาที)  กิจกรรมที่ 8 นันทนาการ/เกมส์กับสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 2  
  09.00  -กิจกรรมที่ 9 ทดสอบทักษะทางลูกเสือ(ฐาน1 แผนที่-เข็มทิศ)  ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน         แบ่งกลุ่มเข้าทุกฐาน
  10.00  -กิจกรรมที่ 9 ทดสอบทักษะทางลูกเสือ(ฐาน2 เงื่อนเชือก)        ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน  แบ่งกลุ่มเข้าทุกฐาน
  11.00  -กิจกรรมที่ 9 ทดสอบทักษะทางลูกเสือ(ฐาน3 งานบุกเบิก)       ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน        แบ่งกลุ่มเข้าทุกฐาน
  12.00  -รับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00  -กิจกรรมที่ 10 ทดสอบกำลังใจ/ผจญภัย (20-22 ฐาน)   ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน                   
  14.00  -กิจกรรมที่ 11 เกมส์/กีฬาพื้นบ้านของไทย                   ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน               
  15.00  -กิจกรรมที่ 12 นันทนาการบันเทิงในกองลูกเสือ           ครบ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนฐาน                      
  16.00  -สรุปกิจกรรมในรอบวัน นัดหมายลูกเสือฯ และแจ้งภารกิจหมู่บริการ  
  17.00  -ประชุมผู้กำกับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ วิทยากรสนับสนุน (ภารกิจส่วนตัวของลูกเสือฯ)  
  18.00  -หมู่บริการ 3 คน/แต่งเครื่องแบบเต็ม/ชักธงชาติลงจากยอดเสา   และรับประทานอาหารเย็น  
  19.00  -กิจกรรมที่ 13 พิธีชุมนุมรอบกองไฟ  
  20.00  -กิจกรรมที่ 13(ต่อ)  
  21.00  -นัดหมาย สวดมนต์  ดับไฟ นอน  
     หมายเหตุ   กำหนดเวลา/กิจรรมวันที่สอง ปรับเปลี่ยนได้  
วันที่สาม 05.00  -กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  06.00  -ภารกิจส่วนตัวของลูกเสือ-เนตรนารี  
  07.00  -รับประทานอาหารเช้า(30 นาที)       กิจกรรมที่ 15 07.30 น.-การตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม   
  08.00  -เปิดประชุมกองรอบเสาธง(30 นาที)  กิจกรรมที่ 16 นันทนาการ/เกมส์กับสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 3  
  09.00  -กิจกรรมที่ 17 บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณชุมชน  
  10.00  -กิจกรรมที่ 17 (ต่อ)  
  11.00  -พิธีปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ  
  12.00  -แยกย้ายกลับที่ตั้งเดิม  
     หมายเหตุ   กำหนดเวลา/กิจรรมวันที่สามปรับเปลี่ยนได้  

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือวิสามัญ

ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ article
ตารางกิจกรรมตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................